گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

  • گواهینامه

گواهی نامه

گواهی نامه

  • تقدیر نامه ها

تقدیرنامه از طرف مدیر آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد

تقدیرنامه از طرف مدیر آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد

تقدیر نامه از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز

تقدیر نامه از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز

تقدیرنامه از طرف وزارت راه و ترابری

تقدیرنامه از طرف وزارت راه و ترابری

تقدیرنامه از طرف رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون استان البرز

تقدیرنامه از طرف رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون استان البرز

تقدیر نامه از طرف مدیر اجرائی بنیاد ICDL ایران

تقدیر نامه از طرف مدیر اجرائی بنیاد ICDL ایران

تقدیرنامه از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

تقدیرنامه از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

  • تندیس ها

تندیس برترین مرکز فعال در سطح کشور سال 1392

تندیس برترین مرکز فعال در سطح کشور سال 1392

لوح تقدیر و تندیس تعاونی برتر استان البرز

لوح تقدیر و تندیس تعاونی برتر استان البرز

  • مجوز ها

 مجوز امور آب و نیرو و عمران، راه و ساختمان و معماری در استان البرز

مجوز امور آب و نیرو و عمران، راه و ساختمان و معماری در استان البرز

 پروانه قعالیت آموزشی مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان البرز

پروانه قعالیت آموزشی مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان البرز