اساتید مرکز

ابوالقاسم شاهسون

ابوالقاسم شاهسون کارشناس ارشد روان سنجی و تحقیقات آموزشیاحد حیدری

احد حیدری کارشناسی مدیریتسید احسان شجاعی

سید احسان شجاعی دانشجوی دکترای مهندسی صنایعاسماعیل اسماعیلی

اسماعیل اسماعیلی کارشناس ارشد مالیاکبر صادقوند

اکبر صادقوند کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین المللالهه تبریزی مهر

الهه تبریزی مهر دانشجوی دکترای مشاورهحسن آهنگری

حسن آهنگری کارشناس مدیریت بازرگانیبهمن موذن

بهمن موذن دانشجوی دکترای مدیریت دولتیحسین رزاق پور

حسین رزاق پور کارشناس ارشد مدیریت دولتیمهدی زاهدی

مهدی زاهدی دکترای مهندسی صنایعمهرداد صحرایی

مهرداد صحرایی دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانیراحله کیان

راحله کیان کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسیرحیم محترم

رحیم محترم دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابیرضا سیاری

رضا سیاری کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسیزهرا طاهری

زهرا طاهری دکترای مهندسی صنایعسید رضا نیری

سید رضا نیری کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعیعلی کنعانی

علی کنعانی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBAعلیرضا تفرشی مطلق

علیرضا تفرشی مطلق دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیاتغلامرضا احمدی بیداخویدی

غلامرضا احمدی بیداخویدی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهریمحسن عزیزی

محسن عزیزی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسیسید محسن فاطمی

سید محسن فاطمی فوق دکتری روانشناسیمحمد علی نبی زاده

محمد علی نبی زاده کارشناسی ارشد مهندسی صنایعمریم خاکسار

مریم خاکسار دکتری روانشناسی تربیتیمهدی صمیمی

مهدی صمیمی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییمهران گرجی

مهران گرجی کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایینصیر مشایخ

نصیر مشایخ دکترای حقوق عمومییاسر کاظمی گمی

یاسر کاظمی گمی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی