مرکز آموزش بازرگانی استان هرمزگان

مرکز آموزش بازرگانی استان هرمزگان
مرکز آموزش بازرگانی با ریاست جناب آقای دکتر ایوب زینلی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (وزارت صنعت ،معدن و تجارت) در سال 1390 با هدف ارائه خدمات آموزشی به صورت تخصصی و کاربردی به فعالان عرصه بازرگانی و سایر مخاطبان حوزه های اقتصاد و تجارت شروع به فعالیت نموده و به منظور توسعه کمی و کیفی فعالیت های خود در کشور نسبت به تاسیس 9نمایندگی در سطح استان هرمزگان بوده است.