مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان یزد

مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان یزد
مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان یزد  بعنوان نماینده مرکز آموزش بازرگانی در سال 1394 و به منظور توسعه‌ سرمایه‌های انسانی بخش بازرگانی و توانمندسازی علمی ایشان برای پیشبرد نظام نوین تجاری استان تاسیس شد . این نمایندگی  با مدیریت جناب آقای محمد دیانتی آغاز به کار نمود .