آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات

آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان
تاریخ و محل برگزاری: 96/11/26 , تهران،مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: