تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها

تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان
تاریخ و محل برگزاری: 96/11/11 , تهران،مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: