واحد اطلاع رسانی و امورمشتریان :
8695(داخلی113-112-111-114-116 -118-121-122-1) 88970149-88964744-88967120- 88954411-88970145-88970148
واحد شبکه نمایندگی ها :
88970144 (داخلی 131-213)
واحد آموزش مهارتی درون سازمانی :
8695 (داخلی 127-126-128) 88970141 88970142
مسئول واحد آموزش برون سازمانی :
88970143 (داخلی 123)
علمی کاربردی :
8695 (داخلی2) 88966713- 88955502
فکس :
8695 داخلی 3

تماس با ما