دفتر ریاست
 • خانم قربانی: 200
 • دفتر واحد علمی کاربردی (خانم محمودی): 100|150
  معاونت اداری و مالی
 • معاون اداری و مالی آقای مهندس یزدانپرست : 110
 • امور اداری و پشتیبانی:
 • آقای اقبال : 140
 • آقای دشتی : 141
 • آقای خرازی: 157
 • آقای صفری: 211
 • آقای ابراهیم پور: 156
 • امور مالی:
 • اقای ناطقی پور: 143
 • خانم رحمانی: 144
 • آقای شعبانی: 145
  علمی کاربردی
 • شماره مستقیم: 88955502-88966713
 • آقای رهبری: 220
 • خانم فدایی: 223
  معاونت آموزش
 • شماره مستقیم: 88970141- جهت داخلی 8695

 • معاون آموزش ، آقای رهبری: 220
 • خانم داودی: 129
 • خانم علیایی : 124
 • خانم محسن زادگان: 126
 • خانم رضایی: 128
 • خانم حقدوست : 125
 • خانم ایرج پور: 112
 • آقای تقوی (مسئول دوره های مجازی): 127
 • واحد برون سازمانی:
 • خانم رضایی: 123
 • خانم پورسلیمان: 133
  امور نمایندگی ها
 • شماره مستقیم: 88970144
 • آقای کارگر: 213
 • آقای برزگر: 131
 • آقای پهلوان: 214
 • آقای آقاجانی: 210
 • آقای صفری: 211
  واحد روابط عمومی
 • شماره های مستقیم: 88964744 - 88967120 - 88954411 -88970145 - 88970148 - 88970149
 • خانم هدایتی زاده: 137
 • خانم شریفی: 111
 • خانم رویتوند: 121
 • خانم خالدی: 113
 • خانم قلاوند: 114
  واحد فناوری اطلاعات
 • آقای مزینانی: 101

تماس با ما