دفتر ریاست
 • خانم محمودی: 200
  معاونت اداری و مالی
 • معاون اداری و مالی- آقای کارگر: 110
 • آقای اقبال : 140
 • آقای دشتی : 141
 • امور مالی:
 • خانم رحمانی: 144
 • آقای شعبانی: 145
  معاونت آموزش
 • شماره مستقیم: 88970141

 • معاون آموزش- آقای رهبری: 220
 • خانم داودی: 129
 • خانم علیایی : 124
 • خانم محسن زادگان: 126
 • خانم رضایی: 128
 • خانم ایرج پور: 112
 • آقای تقوی (مسئول دوره های مجازی): 127، 09213268031
 • واحد برون سازمانی:
 • خانم رضایی: 123
 • خانم پورسلیمان: 133
 • خانم هدایتی:
  امور نمایندگی ها
 • شماره مستقیم: 88970144
 • مدیر شبکه نمایندگی‌ها- آقای کارگر: 213
 • آقای برزگر: 131
 • آقای پهلوان: 214
 • آقای متولیان:
 • آقای صفری: 211
  واحد روابط عمومی و امور مشتریان
 • شماره های مستقیم: 88964744 - 88967120 - 88954411 -88970145 - 88970148 - 88970149
 • مدیر امور مشتریان- مهدی هوشمند: 137
 • خانم شریفی: 111
 • خانم رویتوند: 121
 • خانم خالدی: 113
 • خانم قلاوند: 114
 • شماره واتس آپ و تلگرام : 09332644108
  واحد فناوری اطلاعات
 • آقای مزینانی: 101

تماس با ما