دوره های آموزشی

نام دوره
سرمایه گذاری در بازار سهام 2 (تحلیل‏گری بنیادی)
اخذ نمایندگی بیمه- سطح 1
اخذ نمایندگی بیمه- سطح 2
اخذ نمایندگی بیمه- سطح 3
متقاضیان کارگزاری بیمه
دوره جامع سرمایه گذاری در بازار سهام
سرمایه گذاری در بازار سهام 4(تحلیل گری روانی / معامله گری)
سرمایه گذاری در بازار سهام 5 (مهارت های کاربردی)
سرمایه گذاری در بازار سهام 1(مفاهیم اولیه و شیوه معاملات)
سرمایه گذاری در بازار سهام 3 (تحلیل گری تکنیکال)
دوره جامع سرمایه گذاری در بازار سهام
سرمایه گذاری در بازار سهام 1(مفاهیم اولیه و شیوه معاملات)
بررسی صورتهای مالی شرکتهای بورس
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .