دوره های آموزشی

نام دوره
اصول حسابداری
حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)
کاربرد اکسل در حسابداری
بررسی های تحلیلی و تحلیل های آماری در مدیریت مالی با استفاده از نرم افزار SPSS و کاربرد آن در حسابداری و حسابرسی
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استاندارهای سازمان حسابرسی ایران
حسابداری صنعتی
دوره آموزش جامع کمک حسابدار
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .