دوره های آموزشی

نام دوره
اصول حسابداری
حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استاندارهای سازمان حسابرسی ایران
کاربرد اکسل در حسابداری
ارزیابی طرح های اقتصادی با نرم افزار COMFAR
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .