دوره های آموزشی

نام دوره
مدیریت زنجیره تامین
انبارداری و مهندسی انبار
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان
برنامه ‏ریزی و کنترل تولید
برنامه ‏ریزی و کنترل موجودی ‏ها همراه با نرم افزار کاربردی QSB
برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
برنامه ‏ریزی و کنترل پروژه MSP
حسابداری انبار
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .