دوره های آموزشی

نام دوره
مدیریت زنجیره تامین
برنامه ‏ریزی و کنترل تولید
حسابداری انبار
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان
انبارداری و مهندسی انبار
برنامه ‏ریزی و کنترل موجودی ‏ها همراه با نرم افزار کاربردی QSB
برنامه ‏ریزی و کنترل پروژه MSP
برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .