دوره های آموزشی

نام دوره
معرفی فرصتهای تجاری، سرمایه گذاری و راهکارهای ورود به بازار سلطنت عمان
مدیریت فرایند
سمینار آموزشی آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده 98
سمینار آموزشی صورت معاملات فصلی بررسی ماده 169 مکرر
سلسله همایش های مدیران آموزش و منابع انسانی
سلسله همایش های تجارت با کشورهای جهان
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .