دوره های آموزشی

نام دوره
Advanced2
Advanced4
Advanced5
Beginner1
Beginner2
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Effective Meetings
Effective Negotiating
Elementary1
Elementary1
Elementary1
Elementary2
Elementary2
Elementary3
Elementary4
Elementary4
Fundamental of Writing
Grammar for business
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate2
Intermediate2
Intermediate2
Intermediate3
Intermediate4
Pre-Intermediate1
Pre-Intermediate1
Pre-Intermediate1
pre-intermediate2
pre-intermediate2
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate4
Pre-Intermediate4
upper-intermediate1
Upper-Intermediate2
Upper-Intermediate3
Upper-Intermediate4
دوره مقدماتی آموزش زبان ترکی استانبولی
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .