دوره های آموزشی

نام دوره
آزمون مجازی تعیین سطح زبان انگلیسی بازرگانی (نوبت دهم)
آزمون مجازی تعیین سطح زبان انگلیسی بازرگانی (نوبت یازدهم)
آزمون مجازی تعیین سطح زبان انگلیسی بازرگانی (نوبت دوازدهم)
Beginner1
Beginner2
Elementary1
Elementary1
Elementary1
Elementary2
Elementary2
Elementary3
Elementary4
Elementary4
Pre-Intermediate1
Pre-Intermediate1
Pre-Intermediate1
pre-intermediate2
pre-intermediate2
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate4
Pre-Intermediate4
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate2
Intermediate2
Intermediate2
Intermediate3
Intermediate4
upper-intermediate1
Upper-Intermediate2
Upper-Intermediate3
Upper-Intermediate4
Advanced2
Advanced4
Advanced5
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Fundamental of Writing
Effective Negotiating
Business Correspondence in Practice
Grammar for business
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 1)
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 2)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .