دوره های آموزشی

نام دوره
Beginner1
Beginner1
Beginner1
Beginner2
Beginner2
Elementary1
Elementary1
Elementary2
Elementary2
Elementary3
Elementary3
Elementary4
Intermediate1
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate2
pre-intermediate1
pre-intermediate1
pre-intermediate2
pre-intermediate2
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate4
Pre-Intermediate4
Upper-Intermediate1
upper-intermediate5
ٌWriting Skills
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Effective Skills for Managers-Presentation
Effective Socializing
Pre-Intermediate2
Pre-Intermediate3
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .