دوره های آموزشی

نام دوره
Advanced2
Beginner2
Beginner2
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Elementary2
Elementary3
Elementary3
Elementary3
Intermediate1
Intermediate1
Intermediate2
Pre-Intermediate4
Advanced3
Beginner1
Beginner1
Business Correspondence in Practice
Effective Presentations
Elementary1
Elementary2
Elementary4
Grammar for business
Intermediate2
Intermediate3
Intermediate3
Intermediate4
pre-intermediate1
pre-intermediate1
Pre-Intermediate2
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate4
pre-intermediate4
Upper-Intermediate1
Upper-Intermediate2
Upper-Intermediate4
upper-intermediate5
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .