دوره های آموزشی

نام دوره
Advanced1
Beginner2
Elementary1
Elementary1
Elementary3
Elementary3
Elementary4
Elementary4
Elementary4
Intermediate1
Intermediate1
Intermediate1
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate3
Intermediate4
Intermediate4
pre-intermediate1
pre-intermediate1
pre-intermediate2
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate3
Upper-Intermediate3
Advanced3
Advanced4
Beginner1
Beginner2
Business Correspondence in Practice
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Effective Presentations
Effective Socializing
Elementary2
Pre-Intermediate2
pre-intermediate4
Upper-Intermediate1
Upper-Intermediate2
upper-intermediate5
دوره مقدماتی آموزش زبان ترکی استانبولی
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .