دوره های آموزشی

نام دوره
Beginner1
Beginner1
Beginner2
Elementary1
Elementary2
Elementary4
Pre-Intermediate1
Pre-Intermediate1
pre-intermediate2
pre-intermediate2
Pre-Intermediate4
Pre-Intermediate4
Intermediate1
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate3
Intermediate3
Intermediate4
upper-intermediate1
Upper-Intermediate2
Upper-Intermediate2
Upper-Intermediate3
Upper-Intermediate4
Advanced1
Advanced5
Advanced6
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Business Correspondence in Practice
Effective Negotiating
Fundamental of Writing
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 1)
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 2)
زبان ترکی استانبولی (متوسطه1)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .