دوره های آموزشی

نام دوره
تجارت با قطر
وبینار آموزشی تجارت با افغانستان
وبینار آموزشی تجارت با قطر و افغانستان
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .