دوره های آموزشی

نام دوره
مبانی بازاریابی و فروش
تکنیک های مذاکره، زبان بدن، و پیشبرد فروش
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
بازاریابی و مهندسی فروش
مدیریت برند و برندینگ
تحلیل رفتار مصرف کننده
مدیریت استراتژیک بازاریابی
روانشناسی مهارت فروش
بازاریابی تلفنی
بازاریابی و فروش خدمات
تدوین طرح های بازاریابی و فروش
تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .