نشست ملی اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

نشست ملی اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : چهارشنبه 20-16


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) / مجازی

مدت دوره : 9 ساعت | روز و ساعت : پنج شنبه 12-09


مدیریت خرید و سفارشات خارجی/ مجازی

مدت دوره : 24 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه 17-14


Fundamental of Writing

مدت دوره : 32ساعت | روز و ساعت : یکشنبه و سه شنبه 18:10-16:30


Commercial and legal correspondence for international trade and contracts

مدت دوره : 32 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16