مدیریت صادرات کالا

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه 18-09


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدت دوره : 12 ساعت | روز و ساعت : شنبه 20-16


مبانی بازاریابی و فروش

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : شنبه 20-16