آشنایی با قانون تجارت

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : سه شنبه 20-16


سرمایه گذاری در بازار سهام 3 (تحلیل گری تکنیکال)

مدت دوره : 24 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-17


مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدت دوره : 40 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه ها 20-16و دوشنبه 20-17


برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه و جمعه 17-9