مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدت دوره : 12 ساعت | روز و ساعت : شنبه- دوشنبه 20-16


انبارداری و مهندسی انبار

مدت دوره : 20 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه 13-09


مبانی بازاریابی و فروش

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : شنبه و دوشنبه 20-16