ساختار سازمانی

  • هیات امناء

 محمد رضا رضوی

محمد رضا رضوی

یحیی آل اسحاق

یحیی آل اسحاق

علی یزدانی

علی یزدانی

ولی الله افخمی راد

ولی الله افخمی راد

آقای افشین

آقای افشین

  • هیات عامل

حسن شیخ نیا

حسن شیخ نیا

رضا سیف اللهی

رضا سیف اللهی

محمد نوری امیری

محمد نوری امیری

اصغر مصاحب

اصغر مصاحب

ابراهیم شیخ

ابراهیم شیخ

  • مدیرعامل و معاونت‌ها

محمد عباسی

محمد عباسی مدیر عامل و عضو هیات مدیره

  • مدیریت‌ها

محسن ناطقی پور

محسن ناطقی پور مدیر امور مالی

علیرضا اقبال

علیرضا اقبال مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

مرتضی کارگر

مرتضی کارگر مسئول شبکه نمایندگی‌ها

هانیه حقدوست

هانیه حقدوست مدیر آموزش مهارتی

راحله هدایتی زاده

راحله هدایتی زاده مدیر امور مشتریان و فروش

لیلا رضایی

لیلا رضایی مسئول واحد برون سازمانی