ساختار سازمانی

  • هیات امناء

مرجان فقیه نصیری

مرجان فقیه نصیری رئیس هیات امنا (رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

یحیی آل اسحاق

یحیی آل اسحاق عضو هیات امنا

یونس الستی

یونس الستی عضو هیات امنا (معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت)

سید ضیا الدین شجاعی برهان

سید ضیا الدین شجاعی برهان عضو هیات امنا (معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت)

صادق نجفی

صادق نجفی مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه

  • هیات عامل

محمد عباسی

محمد عباسی عضو هیات عامل و رئیس هیات مدیره

محمد منصوری

محمد منصوری نائب رئیس هیات عامل

امیر حسین یزدانپرست

امیر حسین یزدانپرست عضو هیات عامل

سعید رهبری

سعید رهبری عضو هیات عامل

یوسف محمدی مقدم

یوسف محمدی مقدم عضو هیات عامل

  • مدیرعامل و معاونت‌ها

محمد عباسی

محمد عباسی رئیس هیات عامل و مدیر عامل

سعید رهبری

سعید رهبری سرپرست معاونت آموزش

امیرحسین یزدان پرست

امیرحسین یزدان پرست سرپرست معاونت مالی و اداری

  • مدیریت‌ها

مرتضی کارگر

مرتضی کارگر 0218695داخلی213 مدیر شبکه نمایندگی‌ها

راحله هدایتی زاده

راحله هدایتی زاده 0218695داخلی137 مدیر امور مشتریان و فروش