اساتید مرکز

بهمن متولی

بهمن متولی دکترای DBA (گرایش حقوق بین الملل)احمد محمدی

احمد محمدی دکترای DBA گرایش بازاریابیسیدحمیدلایق میرحسینی

سیدحمیدلایق میرحسینی دکترای مهندسی صنایع از انگلستانحسین جعفری

حسین جعفری کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلیرضا راشدی

علیرضا راشدی دکترای مدیریت دولتیخشایار پوریان

خشایار پوریان کارشناسی مهندسی کشاورزیکوروش پاکدل

کوروش پاکدل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیمیترا تکاپومنش

میترا تکاپومنش کارشناسی مهندسی صنایع غذاییسید حسین میر ظفر جویان

سید حسین میر ظفر جویان کارشناس ارشد مدیریت دولتیساسان خدایی

ساسان خدایی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللرحیم محترم قلاتی

رحیم محترم قلاتی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهرانمحمود مسعودی

محمود مسعودی کارشناسی مدیریت بازرگانیاحسان مرشدلو

احسان مرشدلو کارشناسی دبیری زبان انگلیسیعفت بهروش

عفت بهروشمرتضی عباسی

مرتضی عباسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیسید علی قریشی

سید علی قریشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسینادر فیض

نادر فیض کارشناسی مهندسی کشاورزیعلی عطایی

علی عطایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیکحمید رضا قاضی مقدم

حمید رضا قاضی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقلحسن طاهری

حسن طاهری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیوحید نثائی

وحید نثائی کارشناسی ارشد مدیریتافشین خانی

افشین خانی کارشناسی اقتصاد بازرگانی-گرایش بین المللمحمود آسیاچی

محمود آسیاچی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها و بهره وریمحمود استقلال

محمود استقلالپیمان مولوی

پیمان مولویامیر عباس قاسمی

امیر عباس قاسمی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامیمیراندا میناس

میراندا میناس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی محمد بلوریان تهرانی

محمد بلوریان تهرانی دکترای بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکامحمد منصوری زینی

محمد منصوری زینیحمید رضا اسماعیل خو

حمید رضا اسماعیل خو دکتری مدیریت اجرایی،دانشکده مدیریت ازدانشگاه ژان مولن از فرانسهسید محمد میلانی

سید محمد میلانی کارشناسی ارشد MBAنوید ملایی

نوید ملایی دکترای مدیریت (گرایش تولید و عملیات)علی اکبر اسدی

علی اکبر اسدیافسانه تاجدار

افسانه تاجدارغلامرضا عینی

غلامرضا عینی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تولیدامیررضا ملکی

امیررضا ملکی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسعید قهرمانپور

سعید قهرمانپورحسین قربانیان

حسین قربانیان کارشناسی ارشد حقوق خصوصیوحید ناصحی فر

وحید ناصحی فر دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییرضا مومن خانی

رضا مومن خانی کارشناسی ارشد MBAمحمد راسترو

محمد راسترو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با گرایش تجارت بین المللایرج زینال زاده

ایرج زینال زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمحمدرضا طبیبی

محمدرضا طبیبی دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطباییمحمد بهارلویی

محمد بهارلویی دکترای مدیریت-تحقیق در عملیاتامیراحمد مدیرقمی

امیراحمد مدیرقمی کارشناسی ارشد MBA از سازمان مدیریت صنعتیعلیرضا تفرشی مطلق

علیرضا تفرشی مطلق دکترای مدیریت تولید و عملیاتاحمد غفارزاده

احمد غفارزاده کارشناسی ارشد مدیریت مالیامیررضا ملکی

امیررضا ملکی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمرتضی همتی گرکانی

مرتضی همتی گرکانیهرمز مهرانی

هرمز مهرانیمریم درخشنده

مریم درخشندهکامبیز تهرانی

کامبیز تهرانیآقای مجیدی

آقای مجیدیامین زاهدی

امین زاهدی کارشناسی مدیریت کسب و کارمحسن ابراهیمی

محسن ابراهیمیآریا مجیدی

آریا مجیدی کارشناسی اقتصاد بازرگانیعلی قربانخانی

علی قربانخانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیجمعی از اساتید

جمعی از اساتید