اساتید مرکز

بهمن متولی

بهمن متولی دکترای DBA (گرایش حقوق بین الملل)محب محجوبی اسکویی

محب محجوبی اسکویی کارشناسی پیوستهاحد حیدری

احد حیدری کارشناسی ارشد MBA گرایش بازرگانیاحمد محمدی

احمد محمدی دکترای DBA گرایش بازاریابیسیدحمیدلایق میرحسینی

سیدحمیدلایق میرحسینی دکترای مهندسی صنایع از انگلستاننوید ملایی

نوید ملایی دکترای مدیریت (گرایش تولید و عملیات)حسین جعفری

حسین جعفری کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلی عطایی

علی عطایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک محمد بلوریان تهرانی

محمد بلوریان تهرانی دکترای بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکاسید محمد میلانی

سید محمد میلانی کارشناسی ارشد MBAمحمد منصوری زینی

محمد منصوری زینیعلیرضا راشدی

علیرضا راشدی دکترای مدیریت دولتیمحمود مسعودی

محمود مسعودی کارشناسی مدیریت بازرگانیاحسان مرشدلو

احسان مرشدلو کارشناسی دبیری زبان انگلیسیعفت بهروش

عفت بهروشخشایار پوریان

خشایار پوریان کارشناسی مهندسی کشاورزیمرتضی عباسی

مرتضی عباسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیکوروش پاکدل

کوروش پاکدل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیسید علی قریشی

سید علی قریشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسینادر فیض

نادر فیض کارشناسی مهندسی کشاورزیعلی اکبر اسدی

علی اکبر اسدیمیترا تکاپومنش

میترا تکاپومنش کارشناسی مهندسی صنایع غذاییافسانه تاجدار

افسانه تاجدارسید حسین میر ظفر جویان

سید حسین میر ظفر جویان کارشناس ارشد مدیریت دولتیغلامرضا عینی

غلامرضا عینی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تولیدامیررضا ملکی

امیررضا ملکی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسعید قهرمانپور

سعید قهرمانپورساسان خدایی

ساسان خدایی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللحمید رضا قاضی مقدم

حمید رضا قاضی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقلحسن طاهری

حسن طاهری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیرحیم محترم قلاتی

رحیم محترم قلاتی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهرانوحید ناصحی فر

وحید ناصحی فر دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییرضا مومن خانی

رضا مومن خانی کارشناسی ارشد MBAوحید نثائی

وحید نثائی کارشناسی ارشد مدیریتمحمد راسترو

محمد راسترو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با گرایش تجارت بین المللافشین خانی

افشین خانی کارشناسی اقتصاد بازرگانی-گرایش بین المللمحمود آسیاچی

محمود آسیاچی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها و بهره وریایرج زینال زاده

ایرج زینال زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمحمدرضا طبیبی

محمدرضا طبیبی دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطباییمحمد بهارلویی

محمد بهارلویی دکترای مدیریت-تحقیق در عملیاتامیراحمد مدیرقمی

امیراحمد مدیرقمی کارشناسی ارشد MBA از سازمان مدیریت صنعتیعلیرضا تفرشی مطلق

علیرضا تفرشی مطلق دکترای مدیریت تولید و عملیاتاحمد غفارزاده

احمد غفارزاده کارشناسی ارشد مدیریت مالیامیررضا ملکی

امیررضا ملکی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمرتضی همتی گرکانی

مرتضی همتی گرکانیمحمود استقلال

محمود استقلالپیمان مولوی

پیمان مولویهرمز مهرانی

هرمز مهرانیمریم درخشنده

مریم درخشندهکامبیز تهرانی

کامبیز تهرانیآقای مجیدی

آقای مجیدیامین زاهدی

امین زاهدیمحسن ابراهیمی

محسن ابراهیمیآریا مجیدی

آریا مجیدی کارشناسی اقتصاد بازرگانیمریم صمدی

مریم صمدی