اساتید

وحید ناصحی فرد

وحید ناصحی فرد دکترای بازاریابیمحمد کاظم سجادپور

محمد کاظم سجادپور دکترای روابط بین المللمحمد علی شاه حسینی

محمد علی شاه حسینی دکترای مدیریت سیاست گذاری بازرگانیعلی محمد بیدار مغز

علی محمد بیدار مغز تشریفات بین المللیحسین وظیفه دوست

حسین وظیفه دوست دکترای بازاریابیمحمد رضا شعبانعلی

محمد رضا شعبانعلی فنون و مهارتهای مذاکرهمحمود محمدیان

محمود محمدیان دکترای مدیریت بازاریابیمحمد رضا کریمی

محمد رضا کریمی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیهرمز مهرانی

هرمز مهرانی دکترای مدیریت بازرگانیمسعود حیدری

مسعود حیدری دکترای حقوق و علوم سیاسیموسی موسوی زنوز

موسی موسوی زنوز دکترای حقوق بین الملل عمومیزهره دهدشتی شاهرخ

زهره دهدشتی شاهرخ دکترای بازاریابیمحمد علی معصومی

محمد علی معصومی دوره عالی دیپلماتیک وزارت امور خارجهبهمن متولی

بهمن متولی دکترای مدیریت بازرگانیرضا گلی

رضا گلی مدیریت کسب و کارامیر هوشنگ فتحی زاده

امیر هوشنگ فتحی زاده دکترای حقوق خصوصیمحسن شریعتی نیا

محسن شریعتی نیا دکترای روابط بین المللعلی زاهد طلبان

علی زاهد طلبان دکترای توسعه اقتصادی و برنامه ریزیوحید بزرگی

وحید بزرگی دکترای روابط بین المللمیثم نصیری

میثم نصیری دکترای مدیریت بازرگانی