دوره‌های آموزشی

#commercial correspondence

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

آنلاین

تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
بهمن متولی امامزاده حسین رحیم محترم
مدرسین: بهمن متولی امامزاده حسین،  رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ دوشنبه - چهارشنبه 20-16
هزینه دوره: ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام