تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی Online

Date: 01 Feb 2021
Time: دوشنبه-چهارشنبه 20-16
Duration: 40 ساعت

Course Descriptions

چارچوب و قالب نامه های بازرگانی