بازاریابی تلفنی Attending

Date: 18 Oct 2020
Time: یکشنبه20-16
Duration: 8ساعت
:
Price: 4,200,000 IRR
Course Code: 181212569
This course could be held in your place.

Course Descriptions

اهمیت ابزار تلفن در حوزه ارتباطات و فروش و بازاریابی بر کسی پوشیده نیست. در بسیاری از موقعیت ها تلفن ابزار اصلی مذاکره با مشتری است و میزان مهارت تلفنی فروشنده به صورت مستقیم بر موفقیت و یا شکست فراخوان فروش تاثیر می گذارد. ارتباط کلامی به مهارت های ویژه ای نیاز دارد. تاثیر سخن فصیح و کلام بلیغ در حرفه فروش و بازاریابی با توجه به فرهنگ شفاهی بازار بسیار اساسی است.