دوره جامع تربيت كارشناس صادرات

23 Sep 2020 am30 08:09

سرفصل دوره :

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی در بستر اینترنت
آشنایی با برنامه صادراتی و چگونگی تنظیم آن
اینکوترمز ۲۰۲۰ و نقش آن در صادرات
مکاتبات بازرگانی بین المللی
مذاکرات و قراردادهای صادراتی
چگونگی حضور در نمایشگاه های بین المللی
بیمه حمل و نقل کالا
مدیریت دریافت وجوه صادراتی
قانون و مقررات صادرات و برگشت ارز
بازرسی و استاندارد کالاهای صادراتی
حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در صادرات
امور گمرکی و ترخیص کالای صادراتی
ریسکهای صادراتی و روشهای مدیریت آنها
*اثرات تحریم در صادرات و راهکارهای مقابله