برگزاری دوره در محل سازمان

30 Sep 2020 am30 08:09

برگزاری دو عنوان دوره های مجازی در محل شرکت ایساکو

  • مشتری مداری و راه های ارتباطی
  • اصول و فنون مذاکره