برای اولین بار درکشور دوره جامع تربیت کارشناس صادرات برگزار گردید