مهارت معامله گری در بورس (تحلیل رفتاری و روانشناسی بازار)

مدت دوره : 15ساعت | روز و ساعت : چهارشنبه19-16


(آنلاین) upper-intermediate1

مدت دوره : 32 ساعت | روز و ساعت : شنبه و چهارشنبه 20:00-18:20


آشنایی با مبانی بورس

مدت دوره : 18 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-17


Elementary1

مدت دوره : 32 ساعت | روز و ساعت : شنبه و چهارشنبه 20:00-18:00


حسابداری مالیاتی (مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده)

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : سه شنبه 20-16