مینا علاوش

مینا علاوش
  • مدیر بین‌المللی عصرقلم
  • مدرس دروس نامه نگاری، مکاتبات و نگارش
  • قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی