اشرف تقی زاده

اشرف تقی زاده

کارشناس حقوق مدیریت گمرک (مدیریت حمل و نقل بین المللی (فیاتا))
مدیر ترانزیت شرکت حمل و نقل بین المللی
مدیر ترانزیت کشتیرانی راهیان دریای تجارت
کارشناس امور گمرکی کانون کارشناسان تهران
عضو هیئت علمی کشتیرانی ج. ا. ا
مدرس دوره حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
مرکز تحقیقات صنعتی ایران