لیلا فنائی

لیلا فنائی

دکتری مدیریت کارآفرینی

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت کارآفرینی (دانشگاه تهران)

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی (دانشگاه تهران)

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی (دانشگاه علامه طباطبایی)

سوابق آموزشی:

تدریس در دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)

تدریس در دانشگاه Alborg University Copenhagen دانمارک

سوابق شغلی:

مدیر بازاریابی (تصویر گستر پاسارگاد)

مدیر اجرایی (هنرنمای پارسیان)

مدیر دپارتمان فروش و سفارشات (ریز موج سیستم)

مدیر اجرایی (مهرگان اتصال)