آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات

15 Feb 2018 am28 06:02
Past

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی یک روزه آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات با تدریس مهندس رضا سیف اللهی روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 96 در محل مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.