مجمع سال منتهی به 98

22 Sep 2020 am30 05:09

مجمع عمومی عادی مرکز آموزش بازرگانی با حضور رئیس و اعضای هیات امنا ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضای هیات عامل مرکز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش بازرگانی ، در این جلسه گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 ارایه شد و صورت های مالی، ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان برای سال مالی فوق بررسی و تصویب شد. همچنین پس از ارائه گزارش توسط مدیرعامل محترم مرکز و بحث و تبادل نظرراجع به پرسشهای مطروحه، رئیس هیات امنا از اعضائ هیات عامل، پرسنل مرکز و کمیته موسسه حسابرسی ، تقدیر و تشکر کردند.