همکاری های مشترک بین مرکز آموزش بازرگانی و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

22 Sep 2020 am30 06:09

این جلسه با حضورآقای دکتر شعرباف، نائب رئیس انجمن و مدیر کارگاه های تجارت بین الملل ،آقای عباسی مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی ، آقای رهبری معاون آموزشی مرکز آموزش بازرگانی و آقای هوشمند مدیر واحد اطلاع رسانی و امور مشتریان با هدف بررسی راهکارهای همکاری مشترک فی‌مابین در حال برگزاریست.

طرفین ضمن بررسی امکانات و ظرفیت های فیمابین، امکان اجرای رویدادها و دوره های آموزشی مشترک را در دستور کار قرار دادند.