همکاری های مشترک بین مرکز آموزش بازرگانی و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

۰۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه

این جلسه در تاریخ 99/7/1 با حضورآقای دکتر شعرباف، نائب رئیس انجمن و مدیر کارگاه های تجارت بین الملل ،آقای عباسی مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی ، آقای رهبری معاون آموزشی مرکز آموزش بازرگانی و آقای هوشمند مدیر واحد اطلاع رسانی و امور مشتریان با هدف بررسی راهکارهای همکاری مشترک برگزارشد.

طرفین ضمن بررسی امکانات و ظرفیت های فی مابین امکان اجرای رویدادها و دوره های آموزشی مشترک را در دستور کار قرار دادند.