آیین‌نامه‌ی مدیریت بر نمایندگی‌ها

pdf

دستورالعمل انتخاب نمایندگی‌های مرکز آموزش بازرگانی

دریافت فایل
pdf

آيين نامه مدیریت بر نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی

دریافت فایل
pdf

دستورالعمل نظارت و ارزیابی عملکرد نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی

دریافت فایل