اساتید

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی

دپارتمان بازاریابی

دپارتمان علوم مالی و بیمه