رضا کامیاب تیموری

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای حسابداری (دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز)
 • کارشناسی ارشد حسابداری (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
 • کارشناسی حسابداری (دانشگاه آزاد تهران مرکز)

عضویت ها و سوابق اجرایی:

 • عضو انجمن حسابداران خبره از سال 82
 • عضو کمیته پژوهشی امور مالیاتی شهر تهران
 • حسابرس عضو هیئت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
 • عضو پروژه مکانیزاسیون مالیات بر حقوق
 • عضو پروژه ممیزی ایزو سازمان امور مالیاتی کشور
 • نماینده هیات حل اختلاف مالیاتی، همکار پژوهشگر در 2 پروژه تحقیقاتی در شرکت خدمات آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش
 • مامور تشخیص مالیات از سال 75 تاکنون با عناوین کمک ممیز مالیاتی، ممیز مالیاتی، رییس گروه مالیاتی، رییس امور مالیاتی و در حال حاضر نماینده سازمان مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی

سوابق آموزشی:

 • تدریس دوره های ضمن خدمت (اصول حسابداری، قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، حسابداری مالیاتی، حسابرسی مالیاتی)
 • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی (حسابداری مالیاتی، حسابرسی و حسابداری بهای تمام شده)
 • تدریس بعنوان مدرس مدعو از موسسه راهبران توسعه و موسسه آموزشی بهسازی صنایع در سازمانها و شرکتهای مختلف و تدریس دروس: قانون مالیاتهای مستقیم، اصول حسابداری 1 و 2، حسابرسی، حسابرسی مالیاتی)