استاد حمیدرضا مقدسی نیکو

استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
کارشناسی ارشد

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازرگانی بین الملل

سابقه تدریس دوره های عمومی و تخصصی زبان انگلیسی به مدت 10 سال

دارای مدارک بین المللی تدریس زبان انگلیسیTKT1&2و مدرکIH

تدریس دوره های زبانESP(مکاتبات و مکالمات بازرگانی)

تسلط کامل بر روی مفاهیم تخصصی بازاریابی و بازرگانی به زبان انگلیسی

مترجم کتبی و همزمان همایش ها و سمینارها

کارمند امور بین الملل بورس تهران

دوره‌های مرتبط

حضوری
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ 13:00- 10:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام